Gyzgyn satuw ýokary hilli iň oňat bahaly et çopan mikser jam kesiji

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Ulanylýan pudaklar:
Myhmanhanalar, gurluşyk materiallary dükanlary, azyk we içgi zawody, azyk dükany
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
KÖMEK
Naprýa: eniýe:
380V
Kuwwaty:
11.5Kw
Agramy:
1054 kg
Ölçegi (L * W * H):
1800 * 1500 * 1400mm
Kepillik:
1 ýyl
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Ady:
Gyzgyn satuw ýokary hilli iň oňat bahaly et çopan mikser jam kesiji
Model:
ZB80
Material:
SUS304 Poslamaýan polat
Kesiş tizligi:
750/1500/3080rpm
Käbäniň aýlanyş tizligi:
8 / 12r
Çykyşyň aýlanma tizligi:
85rpm
Görnüşi:
Wakuum ýa-da wakuum däl
Käbäniň göwrümi:
80L
Göwrümi:
60kg / wagt
Ulanylyşy:
Balyk, miwe, gök önüm, hoz miwelerini gaýtadan işlemek üçin amatly
Şahadatnama:
CE, ISO9001

Gyzgyn satuw ýokary hilli iň oňat bahaly eti garyjy mikser jam kesiji ZB80

O / A Hyzmat

O / A açyk hasap. BizO / A, L / C 30 ýa-da 60 gün üpjün edip biler. O / A hyzmaty gerek bolsa, Pls biziň bilen erkin habarlaşyň.

Önümiň beýany

Kesmek we garyşdyryjy maşyn, eti gaýtadan işleýän pudakda möhüm enjamdyr. Eti ýokary tizlikli kesiji pyçaklarda emulsirlenen görnüşe kesip we beýleki goşundylary ýeterlik derejede garyşdyryp biler.

Wakuum ýagdaýynda et materialyny kesiň, garyşdyryň we emusirläň, belogyň we ýagyň kislorodlaşmagynyň we zaýalanmagynyň öňüni alyň

asyl reňkini, ysyny we tagamyny saklady. Önümleriň dykyzlygy we çeýeligi kesmek arkaly ýokarlanýar.

howa köpüginiň peselmegi, çeýeligi ýokarlandyrmak, gowy emulsiýa effekti we iň gowy hilini üpjün etmek.

1. Gowy hilli poslamaýan polatdan peýdalanyň. Pyçaklar import edilýän materialdan ýasalýar. Ora-da import edilen pyçaklar başga bir wariant bolup biler

2. Iň ýokary tizlik 4500 aýlaw;

3. Esasy şahly rulman importyň uly göwrümini import importynyň uly göwrümini ulanýar; Rulman möhüri 4 reesimi kabul edýär, rulmadan gaça duruň

şowsuzlyk;

4.Bowl poslamaýan polatdan, aşaga garşy pananyň gyrasy bilen guýulýar.

5.Elektrik enjamlary korpusyny aýratyn guruň, howanyň berkligi, suw geçirmeýän we çyglylygy goramak; temperaturanyň görkezilmegi bilen;

Öz-özüňi taşlamak funksiýasy.

6. Öňdebaryjy maşyn gaýtadan işleýän merkez tarapyndan öndürilen esasy bölekler. Amalyň takyklygyny üpjün ediň;

7. Ajaýyp hereket balansy bilen seresaplylyk bilen düzülendir. Az sesler.

8. Şeýle hem balyk, miwe, gök önüm we hoz miwelerini gaýtadan işlemek üçin amatly.

Görnüşi

Käse

Ses

(L)

Potensial

(kg / wagt)

Tizlik

(rpm)

Käse

Aýlanma

Tizlik

(rpm)

Aýlanma

tizligi

çykyş

(rpm)

Kuwwat

(kw)

Agram

(kg)

Daşarky ölçeg

(mm)

ZB80

87

60

normal750 / 1500/3080

8/2

85

11.5

1000

1800 * 1500 * 1400

GZB80

87

60

Speedokary tizlik

750/1500/30000/4500

8/2

85

17.5

1000

1800 * 1500 * 1400

ZB125

125.8

80

Adaty750 / 1500/3000

8/12

85

33.5

1500

2000 * 1600 * 1400

GZB125

125.8

80

Speedokary tizlik750 / 1500/3000/4500

8/12

85

40.5

1500

2000 * 1600 * 1400

KZB125

(Wakuum)

125.8

80

Speedokary tizlikli vakuum

750/1500/3000/4500

8/12

85

45

1600

1800 * 1560 * 1400

Gaplamak we eltip bermek

Dumanly agaç gaplara gaplanan we Deňiz ýa-da Howa bilen iberilýär.

Kepillik

Iki ýyl. (Eger enjamyň iki ýylyň içinde çalt könelýän bölegi bar bolsa, çalt köýnek bölegini size mugt berip bileris.)

Şol bir wagtyň özünde, satuwdan soň iň gowy hyzmatymyz bar we Gurluş düzedişlerine in Engineenerlerimizi zawodyňyza belläp bileris.

Satuwdan soňky hyzmat

1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.
2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.
3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler.

Kompaniýanyň maglumatlary

            Kolbasa doldurgyç maşyny, ýumruk, mikser, dilimleýji, ýylmaýjy üpjün edijir,duzly injektor, tüsse otagy,

tenderizator, jam kesiji, gysgyç we ähli et maşyny.
CE Show

 

 

Bazarlarymyz

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň