kolbasa üçin senagat tüsse

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Ulanylýan pudaklar:
Iýmit we içgi dükanlary
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri:
Hiç
Görnüşi:
Kolbasa
Arza:
Çilim eti
Awtomatiki baha:
Awtomat
Önümçilik kuwwaty:
200-500kg / sag
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
quleno
Naprýa: eniýe:
220v / 380v
Kuwwaty:
8Kw
Ölçegi (L * W * H):
1840 * 1350 * 3000mm
Agramy:
1200 KG
Kepillik:
2 ýyl
Marketing görnüşi:
Dinönekeý önüm
Enjamlaryň synag hasabaty:
Üpjün edildi
Wideo gidýän barlag:
Üpjün edildi
Esasy komponentleriň kepilligi:
1 ýyl
Esasy komponentler:
Rulman, motor
Esasy satuw nokatlary:
Awtomat
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Ady:
Et çilim çekýän peç

kolbasa üçin senagat tüsse

Tebigy doňuz gaplarymyz täze kolbasa, kakadylan kolbasa we gury kolbasa üçin amatlydyr.Birmeňzeş ululykwegörnüşi

yzygiderlilige we minimal galyndylara ýol beriň.

Doňuz gabyklarymyzyň hemmesi tebigy bolansoň, näzik we berk dişlenýär, diňe hukugy üpjün edýärgarşylyk.Olar hem

aç-açan, şonuň üçin kolbasaňyzyň hil goşundylaryny aňsatlyk bilen görkezýärler

Gaplamagyň görnüşleri şulary öz içine alýar: Duzly gaplar, Netpack, Proline turbaly kassalar, ýuwulmazdan ozal haltalar, kubok haltalary

Beýleki gaplama opsiýalary şulary öz içine alýar: Dürli ululykdaky gaplar, çelekler

 

1> Duzly doňuz gaplary
2> Kalibr: 30/32; 32/34; 34/36; 36/38; 36/40; 40/42; 40 / + mm
3> Uzynlygy: bir başyna 90.5–91,5 metr ýa-da bir başyna 84–85 metr
4> Gaplamak: Her biri 150 çeňňek plastik gaplara gaplanýar.

         Tebigy gabyklar esasan goýunlardan, geçilerden we doňuzlardan ownuk we uly içegelerden alynýar
mallardan we atlardan.Kolbasa bilen dolduryp öndürilen basyşa garşy durmak üçin ýeterlik derejede güýçlidir
garyşdyryň. Olar suw buglaryna we gazlara geçirijidir, şeýlelik bilen doldurgyçlaryň guramagyna, goşmaça tüsse siňmegine mümkinçilik berýär.
tagam we gorap saklamak, kolbasa garyndysyna berk ýapyşmak ýa-da gysmak we iň soňunda ýapyp bolýar
daňmak ýa-da kesmek.

 

O / Hyzmat

O / A açyk hasap.

Söwda kepilligi arkaly ýerleşdirilen sargytlar üçin 5% arzanladyşdan lezzet alyň

O / A, L / C 30, 60 gün üpjün edip bileris.

O / A hyzmaty gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

Hyzmatlarymyz

1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.

2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.

3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler

Islendik mesele maňa 24 sagadyň dowamynda jaň edip biler,Whatsapp / telefon: 86-18631190983


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň