Balyk kolbasa üçin et Blender garyndysy JB-60

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Ulanylýan pudaklar:
Myhmanhanalar, önümçilik zawody, azyk dükany, azyk we içgi dükanlary
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri:
Hiç
Wideo gidýän barlag:
Üpjün edildi
Enjamlaryň synag hasabaty:
Üpjün edildi
Marketing görnüşi:
Dinönekeý önüm
Esasy komponentleriň kepilligi:
1 ýyl
Esasy komponentler:
Rulman, motor, nasos
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý, Hebei Hytaý (materik)
Marka ady:
Kömek etdi
Kepillik:
1 ýyl
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasyna elýeterli inersenerler, Wideo tehniki goldaw
Kepillik hyzmatyndan soň:
Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw, ätiýaçlyk şaýlary, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty
Serviceerli hyzmatyň ýerleşýän ýeri:
Hiç
Şahadatnama:
ce

Awtomatik örtük wyklýuçateli, poslamaýan polat, howa köpügini wakuum derejesi bilen sorýar

Wakuum et garyjy, eti garyşdyrmak üçin mikser, et blender


Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen et blender, halkara ösen önüm aýratynlyklaryna we milli et önümlerini gaýtadan işlemek tehnologiýasyna salgylanmak bilen öz tagallalarymyz bilen ösdürilýär.Wakuum enjamlary, materiallary deň derejede garyşdyrar we ýeterlik derejede çişirip, iş gabyny otrisatel basyş ýagdaýynda eder.howa köpüginiň ýoklugy, oňat çeýeligi, açyk reňki we belogy iň ýokary derejä çykarmak ukyby bilen et garyjy, elbetde önümiň hilini üýtgetmek üçin ideal enjamdyr.

Et garyndysy poslamaýan polatdan ýasalýar, bu enjamyň ygtybarlylygyna, berkligine, howanyň berkligine we arassalanmagyna amatly bolmagyna mümkinçilik berýär.Yza çekilen açyk gurluş ony ygtybarly we ygtybarly edýär.Paralel ekiz okly gurluş we rampa görnüşli pyçaklar materiallary dürli amal talaplary üçin iň amatly derejede eder.Bu enjamyň sikloid enjamlary geçişi durnukly ygtybarly we pes ses edýär.Et garyndysy kompaniýalar üçin eýeçilik etmäge mynasypdyr.


 

Hyzmatlarymyz

1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.

2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.

3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler

Islendik mesele maňa 24 sagadyň dowamynda jaň edip biler, öýjükli telefon: 86-118631190983

 

Eltip bermegiň wagty

Goýumyňyzy alanyňyzdan 20-30 gün soň

 

Habarlaşyň

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Zawoda baryp bolarmy?

Biz öndüriji, islän wagtymyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Kepillik näme?

Iki ýyl kepillik.

3-nji sorag: Mysal üçin sargyt barmy?

Mysal bar;has möhümi, mundan beýläkki üýtgeşmeler kabul ederliklidir.

4-nji sorag: Müşderileriň öz logotipini döretmek elýeterli ýa-da ýok,

Hawa, elýeterli;öndürmezden ozal logotipiňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

5-nji sorag: Custöriteleşdirilen çadyr kabul ederliklimi?

Hawa, kabul ederliklidir.

6-njy sorag: Töleg şertleri?

T / T, L / C we Western Union bar.“PayPal” diňe nusga üçin.

7-nji sorag: Gurşun wagty?

25-35 iş güni, sargytlara bagly.

8-nji sorag: Bahalar we iberiş?

Biziň teklibimiz FOB Tianjin Price, CFR ýa-da CIF hem kabul ederliklidir, iberişleri gurnamaga müşderilerimize kömek ederis.

9-njy sorag: Biz bilen nädip habarlaşmaly?

Jübi telefony: 86-18631190983 skype: azyk önümlerini öndüriji

 

Önümiň artykmaçlygy

1.Europeanewropa tehnologiýasy, arassalanmak aňsat bolan HACCP standartyna laýyklykda SUS304 / 316 poslamaýan polatdan peýdalanyň.
2.PLC gözegçilik, CAD programmirlenen gözegçilik, maglumatlary dürli önüm hökmünde düzmek.
3.Doly kebşirlenen maşyn bedeni durnukly we pes sesler.
4.Halkara ösen tehnologiýa kabul edildi.Daşary ýurtdan getirilen kesijiler bilen üýtgäp bilersiňiz.
5.Ygtybarly işleýändigine göz ýetirmek üçin awto gorag dizaýny.,
6.Etiň temperaturasynyň az üýtgemegi, täzeligi saklamaga peýdaly.
7.Gowy hilli poslamaýan polatdan peýdalanyň, pyçaklar import edilýän materialdan ýasalýar we import edilýän pyçaklar başga bir wariant bolup biler.Iň ýokary tizlik 4500 rpm, esasy wilkaly rulman uly göwrümli import rulmany ulanýar, rulmanly möhür 4 rejimi ulanýar, elektrik togunyň korpusyny aýratyn guruň, howanyň berkligi we suw geçirmeýän we çyglylygy goramak bilen, temperaturanyň öz-özüni zyňmak funksiýasy bilen seresaplylyk bilen işlenip düzüldi. ajaýyp hereket balansy, pes sesler.
8.Ösen maşynlary gaýtadan işleýän merkez tarapyndan öndürilen esasy bölekler, prosesiň takyklygyny üpjün edýär.
9.Programma eti gaýtadan işlemegi, şeýle hem peýnir, gök önümleri, miweleri, süýjüleri we himiýa senagatynyň önümlerini gaýtadan işlemegi öz içine alýar.

10.Bölekler: Saponiýa SANYO servo motorly hereketlendiriji ulgamy, Taýwandan adam-maşyn interfeýsi we Şweýsariýanyň ABB suw geçirmeýän düwmesi bilen guruldy

Önümiň beýany 

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň