Et kesýän maşyn / Et jamy kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Ulanylýan pudaklar:
Önümçilik zawody, azyk we içgi zawody, azyk dükany, azyk we içgi dükanlary
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri:
Hiç
Wideo gidýän barlag:
Üpjün edildi
Enjamlaryň synag hasabaty:
Üpjün edildi
Marketing görnüşi:
Dinönekeý önüm
Esasy komponentleriň kepilligi:
1 ýyl
Esasy komponentler:
PLC, podşipnik, motor
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Kepillik:
1 ýyl
Görnüşi:
Et gaýtadan işleýän enjamlar
Ady:
Et kesýän maşyn / Et jamy kesiji maşyn
Material:
SUS304 Poslamaýan polat
Göwrümi:
80 kg / sagat
Daşarky ölçeg:
2000 * 1600 * 1400mm
Kuwwaty:
32.17Kw
Kesiş tizligi:
750/1500/3500/4200rpm
Içegäniň aýlanyş tizligi:
8 / 12r
Agramy:
1600 kg
Kepillik hyzmatyndan soň:
Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw, ätiýaçlyk şaýlary, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty
Serviceerli hyzmatyň ýerleşýän ýeri:
Hiç
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty, Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurmak, işe girizmek we taýýarlamak, Onlaýn goldaw
Şahadatnama:
ce

 

 

Et kesýän maşyn / Et jamy kesiji maşyn

 

 

 

Önümiň beýany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniki sanlar

 

Önümleriň artykmaçlygy
1. opeewropa tehnologiýasy, arassalanmak aňsat HACCP standartyna laýyklykda SUS304 / 316 poslamaýan polatdan peýdalanyň.

2.PLC gözegçilik, CAD programmirlenen gözegçilik, maglumatlary dürli önüm hökmünde düzmek.

3. Doly kebşirlenen maşyn göwresi durnukly we pes sesler.

4. Halkara ösen tehnologiýa.Daşary ýurtdan getirilen kesijiler bilen üýtgäp bilersiňiz.

5. Howpsuz işleýändigine göz ýetirmek üçin awto gorag dizaýny.

6. Etiň temperaturasynyň az üýtgemegi, täzeligi saklamaga peýdaly.

7. Gowy hilli poslamaýan polatdan peýdalanyň, pyçaklar import edilýän materialdan ýasalýar we import edilýän pyçaklar başga bir wariant bolup biler.Iň ýokary tizlik 4500 rpm, esasy wilkaly rulman uly göwrümli import rulmany ulanýar, rulmanly möhür 4 rejimi ulanýar, elektrik togunyň korpusyny aýratyn guruň, howanyň berkligi we suw geçirmeýän we çyglylygy goramak bilen, temperaturanyň öz-özüni zyňmak funksiýasy bilen seresaplylyk bilen işlenip düzüldi. ajaýyp hereket balansy, pes sesler.

8. Öňdebaryjy maşyn gaýtadan işleýän merkez tarapyndan öndürilen esasy bölekler, işiň takyklygyny üpjün ediň.

9. Arza eti gaýtadan işlemegi, şeýle hem peýnir, gök önümleri, miweleri, süýjüleri we himiýa senagatynyň önümlerini gaýtadan işlemegi öz içine alýar.

10. Bölekler: Saponiýa SANYO servo motorly hereketlendiriji ulgamy, Taýwandan adam-maşyn interfeýsi we Şweýsariýanyň ABB suw geçirmeýän düwmesi bilen gurlan.

Saýlamak üçin has köp telefon meselesi


 

Kompaniýanyň maglumatlary

“Shijiazhuang” kömek enjamlary enjamlary Ltd.2004-nji ýylda esaslandyryldy. Hytaýyň Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýäris.

Enjamlarymyz diňe eksport üçin däl, eýsem içerki azyk gaýtadan işleýän kompaniýalar üçinem.Daşary söwda işini Hebei tongchan import & Export Co., Ltd. ady bilen alyp barýarys.

Zawodymyz esasan eti gaýtadan işleýän maşynlary öndürýärkolbasa doldurgyç maşynlary, ýumruklar, mikserler, dilimler, ýylmaýjy, duzly injektorlar, çilim çekýänler, tenderizatorlar, jam kesijiler, gysgyçlar, guradyjy we et maşynlary.

Önümleri eksport etdikRussiýa, Braziliýa, Wýetnam, Taýland, Kanada, Türkiýe we ş.m.

Müşderilerimize hyzmatlary hödürlemek üçin örän ökde hünärmenlerimiz we wy consdanly ruhumyz bar.

Zawodymyza baryp görmegiňize hoş geldiňiz!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gaplamak

 

Kepillik

Iki ýyl. (Eger enjamyň iki ýylyň içinde çalt könelýän bölegi bar bolsa, çalt köýnek bölegini size mugt berip bileris.)

Şol bir wagtyň özünde, satuwdan soň iň gowy hyzmatymyz bar we Gurluş düzedişlerine in Engineenerlerimizi zawodyňyza belläp bileris.

Satuwdan soň hyzmat

1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.
2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.
3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler.

Bazarlarymyz

CE Show


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň