Wakuum mortadella kolbasa göteriji

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
KÖMEK
Model belgisi:
ZG2500
Önümçilik kuwwaty:
Sagatda 2500 KGS
Naprýa: eniýe:
220V
Kuwwaty:
7
Agramy:
680KGS
Ölçegi (L * W * H):
1000 * 1210 * 1840
Kepillik:
2 ýyl
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Haryt:
Wakuum mortadella kolbasa göteriji
Şahadatnama:
CE

 

Wakuum mortadella kolbasa göteriji

 

 

Enjam pyçaklary doldurmak re modeimini (ýa-da gyryjylary doldurmak tertibi) kabul edýär, önümi awtomatiki paýlap bilýär, şeýle hem wakuum ýagdaýynda doldurmak we kesmek prosesini öňünden düzmek üçin awtomatiki önümçilik liniýasyny döretmek üçin islendik görnüşli goşa kesiş maşynlary bilen birikdirilip bilner.

 

l         Wakuum ýagdaýynda ýerine ýetirilýän doldurma prosesi. Fatagyň okislenmeginden we proteolizden gaça duruň, bakteriýalaryň diri galmagyny azaldyň.Bu has uzak saklanyş möhletini, açyk reňkini we önümleriň arassa tagamyny kepillendirýär.

l         Haýwan örtügi, belok kolbasa örtügi, kollagen örtügi we ş.m. üçin amatly awtomatiki örtük düwünleri daňmak enjamy bilen enjamlaşdyryň. Dolandyryş tizligi minutda 500-e ýetip biler. Speedokary tizlikli düwün baglamak prosedurasyny amala aşyrmak üçin kolbasa uzynlygy dolandyryjy bilen birikdiriň.

l         Her bölek: 5g-99999g.Gap önüminiň rugsat berlen ýalňyşlygy:±2g, kesilen önümleriň rugsat berlen ýalňyşlygy:±5g.

l         Awtomatiki önümleri amala aşyrmak üçin goşa gysgyç maşyn bilen birikmek.

l         Machineokary takyklyk bilen maşyn merkezi tarapyndan öndürilen esasy bölekler. Nasosyň, hereketlendirijiniň we pyçagyň hemmesi arassalanmak üçin ýokary ýylylyk bilen bejermek usulyny kabul etdi.

l         Man-maşyn interfeýs serweri, tizlendiriji, PLC gözegçilik ediji hemmesi import edilýän önümler. Wakuum derejesi -0.1Mpa ýetip biler.

l         Enjam awtoulag kolbasa asýan maşyn we ýokary tizlikli kolbasa uzynlygy dolandyryjy bilen baglanyşyp biler.

l         Machinehli enjam SUS304 plastinkasyny kabul edýär. Üýtgeşik daşky dizaýn we ýerüsti gaýtadan işlemek usuly.

 

Görnüşi

Daşarky diametri

kuwwat

göwrümi

vakuum

Dolduryş ukyby

agramy

ZG2500

760 * 880 * 1580

7

100

-0.1

2500

500

ZG3500

1000 * 1210 * 1840

1950 * 1300 * 1900 (göteriji enjam bilen)

7

8

220

-0.1

3500

680

1080

ZG6000

1050 * 1340 * 1900

1950 * 1300 * 1900 (göteriji enjam bilen)

8.5

9.5

220

-0.1

6000

860

1260

ZG9000

1050 * 1400 * 1900

1950 * 1400 * 1900 (göteriji enjam bilen)

10

11

220

-0.1

9000

1150

1550

 

 

 

 

 

O / Hyzmat

O / A açyk hasap.

O / A, L / C 30, 60 gün üpjün edip bileris.

O / A hyzmaty gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

Eltip bermegiň wagty

Goýumyňyzy alanyňyzdan 20-30 gün soň

 

Habarlaşyň

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Zawoda baryp bolarmy?

Biz öndüriji, islän wagtymyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Kepillik näme?

Iki ýyl kepillik.

3-nji sorag: Mysal üçin sargyt barmy?

Mysal bar;has möhümi, mundan beýläkki üýtgeşmeler kabul ederliklidir.

4-nji sorag: Müşderileriň öz logotipini döretmek elýeterli ýa-da ýok,

Hawa, elýeterli;öndürmezden ozal logotipiňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

5-nji sorag: Custöriteleşdirilen çadyr kabul ederliklimi?

Hawa, kabul ederliklidir.

6-njy sorag: Töleg şertleri?

T / T, L / C we Western Union bar.“PayPal” diňe nusga üçin.

7-nji sorag: Gurşun wagty?

25-35 iş güni, sargytlara bagly.

8-nji sorag: Bahalar we iberiş?

Biziň teklibimiz FOB Tianjin Price, CFR ýa-da CIF hem kabul ederliklidir, iberişleri gurnamaga müşderilerimize kömek ederis.

9-njy sorag: Biz bilen nädip habarlaşmaly?

Jübi telefony: 86-18631190983 skype: azyk önümlerini öndüriji

 

Önümiň artykmaçlygy

1.Europeanewropa tehnologiýasy, arassalanmak aňsat bolan HACCP standartyna laýyklykda SUS304 / 316 poslamaýan polatdan peýdalanyň.
2.PLC gözegçilik, CAD programmirlenen gözegçilik, maglumatlary dürli önüm hökmünde düzmek.
3.Doly kebşirlenen maşyn bedeni durnukly we pes sesler.
4.Halkara ösen tehnologiýa kabul edildi.Daşary ýurtdan getirilen kesijiler bilen üýtgäp bilersiňiz.
5.Ygtybarly işleýändigine göz ýetirmek üçin awto gorag dizaýny.,
6.Etiň temperaturasynyň az üýtgemegi, täzeligi saklamaga peýdaly.
7.Gowy hilli poslamaýan polatdan peýdalanyň, pyçaklar import edilýän materialdan ýasalýar we import edilýän pyçaklar başga bir wariant bolup biler.Iň ýokary tizlik 4500 rpm, esasy wilkaly rulman uly göwrümli import rulmany ulanýar, rulmanly möhür 4 rejimi ulanýar, elektrik togunyň korpusyny aýratyn guruň, howanyň berkligi we suw geçirmeýän we çyglylygy goramak bilen, temperaturanyň öz-özüni zyňmak funksiýasy bilen seresaplylyk bilen işlenip düzüldi. ajaýyp hereket balansy, pes sesler.
8.Ösen maşynlary gaýtadan işleýän merkez tarapyndan öndürilen esasy bölekler, prosesiň takyklygyny üpjün edýär.
9.Programma eti gaýtadan işlemegi, şeýle hem peýnir, gök önümleri, miweleri, süýjüleri we himiýa senagatynyň önümlerini gaýtadan işlemegi öz içine alýar.

10.Bölekler: Saponiýa SANYO servo motorly hereketlendiriji ulgamy, Taýwandan adam-maşyn interfeýsi we Şweýsariýanyň ABB suw geçirmeýän düwmesi bilen guruldy

 

CE görkezişi

 

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň